Disclaimer ©2019

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ACTW Design.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van ACTW Design in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. ACTW Design hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

De op deze website geplaatste informatie welke van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening van de inzender weer. Voor geen van deze informatie is ACTW Design aansprakelijk.